WARUNKI WSPÓŁPRACY Z TEXET POLAND Sp. z o.o.

§ 1 Ogólne Warunki Współpracy

1.Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy (dalej zwane: „OW”) regulują zasady realizacji zamówień przez Texet Poland Sp. z o.o., zwaną dalej: „Dostawcą” na rzecz przedsiębiorcy, zwanego dalej: „Zamawiającym”.

2. OW nie znajdują zastosowania do konsumentów.

3. Zamieszczona na stronie sklepu internetowego www.texet-online.pl oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r., nr 16, poz. 93 wraz z późn. zm.) i powinna być interpretowana wyłącznie jako informacja, o której mowa w treści art. 71 ustawy kodeks cywilny.

4. Zamówienia można składać w formie:
a. mailowej - na adres przedstawiciela handlowego
b. poprzez  stronę sklepu internetowego Texet-online.pl.

Zamówienie powinno zawierać opis produktu, ilość, cenę i planowany termin realizacji.

5. Realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu przez Dostawcę terminu i formy dostawy oraz ceny i warunków płatności.

6. Zamówienia składane  przez sklep internetowy Texet-online.pl  wymagają określenia: adresu dostawy, wyrażenia zgody lub nie na częściową realizację zamówienia. Zamówienia te wymagają weryfikacji przez pracownika lub przedstawiciela Dostawcy i przekazania do dalszej realizacji, o czym Zamawiający zostanie poinformowany mailem. Realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu przez pracownika lub przedstawiciela Dostawcy terminu i formy dostawy oraz ceny i warunków płatności.
 

§ 2 Pierwsze zamówienie dla nowych Klientów

1.Składając pierwsze zamówienie u Dostawcy, Zamawiający zobowiązany jest przesłać aktualny odpis  z odpowiedniego  Rejestru (tj. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego). Każda nowa firma w naszej bazie kontrahentów jest sprawdzana przez naszego ubezpieczyciela - firmę EULER HERMES.

2.Termin realizacji zamówienia określony zostaje w porozumieniu z Dostawcą. Termin finalnego dostarczenia produktu uzależniony jest od dostępności danego produktu u Dostawcy. W szczególnych przypadkach Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji zamówienia. W takim wypadku Dostawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o zmianie, wskazując nowy termin realizacji zamówienia. W przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia Zamawiającemu przysługuje prawo rezygnacji z zamówienia. Aby z przedmiotowego prawa skorzystać Zamawiający zobowiązany jest złożyć oświadczenie o rezygnacji w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o dokonaniu zmiany terminu.

3.Przy realizacji pierwszych dwóch zamówień płatność za zamówienie następuje w 100% w następujący sposób:
a. towar wysyłany jest za pobraniem, albo
b. płatność przelewem na podstawie faktury Pro forma, natomiast wysyłka towaru następuje dopiero po zaksięgowaniu płatności  na koncie Dostawcy.

4. Do momentu całkowitego uregulowania całej ceny przez Zamawiającego towar pozostaje własnością Dostawcy.

5. Zamawiający ma prawo ubiegać się o otwarcie linii kredytowej u Dostawcy. Wniosek powinien być złożony w formie pisemnej. Możliwość otwarcia linii kredytowej dotyczy klientów o udokumentowanej historii współpracy z Dostawcą i nie zalegającymi z płatnościami u Dostawcy. Ostateczna decyzja w przedmiocie otwarcia dla Klienta linii kredytowej należy wyłącznie do uznania Dostawcy.

 

§ 3 Dostawy i transport do Zamawiającego

1. Zamówienia o wartości niższej bądź równiej kwocie 2500 PLN netto realizowane będą na koszt Zamawiającego (koszt transportu za 1 szt. paczka/karton do 30 kg na terenie Polski przez Dostawcę do Zamawiającego = 18,90 PLN netto, wysyłka za pobraniem 25,00 PLN netto).

2. Usługi dodatkowe:

• Dostawa w następnym dniu roboczym do godziny 9:00 – w zależności od wagi i ilości paczek płatne dodatkowo zgodnie z cennikiem przewoźnika DHL, aktualnym w chwili przekazania zamówienia do realizacji; tj. 50 - 133 PLN netto;

• Dostawa w następnym dniu roboczym do godziny 12:00 – w zależności od wagi i ilości paczek płatne dodatkowo zgodnie z cennikiem przewoźnika DHL, aktualnym w chwili przekazania zamówienia do realizacji; tj. 35-68  PLN netto;

• Dostawa w sobotę – dodatkowo 50% opłaty podstawowej.

Usługi te są dostępne zgodnie z tabelą kodów pocztowych – informacja dostępna na prośbę u przedstawiciela handlowego.

Czas realizacji zamówień uzależniony jest od dostępności danego produktu.

3. Termin realizacji zamówienia od 2 dni do 14 dni.

4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za chwilowe braki asortymentu u producenta.

5. Dostawy są realizowane przez firmę kurierską DHL, zgodnie z  aktualnym cennikiem.

6. Realizacja częściowa zamówienia jest możliwa tylko na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego. Domyślnie towar jest wysyłany po skompletowaniu całego zamówienia.

 

§ 4 Reklamacje

1. Zamawiający jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia zamówienia niezwłocznie po jego otrzymaniu, tj. w obecności kuriera. Wszelkie stwierdzone uszkodzenia, bądź braki ilościowe Zamawiający jest obowiązany zgłosić Kurierowi.

2. W przypadku dostawy towaru niewłaściwego lub uszkodzonego, Zamawiającemu przysługuje bezpłatna wymiana towaru lub uzupełnienie, w razie dostarczenia ilości niezgodnych z zaakceptowanym przez Dostawcę zamówieniem.

3. Termin składania reklamacji wynosi 7 dni od daty otrzymania dostawy. Towar nie może posiadać śladów przeróbek, dodatkowych wykończeń w postaci nadruków, haftów lub innych, które nie zostały wykonane przez Dostawcę oraz nie może mieć oznak używania.

4. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest nadesłanie jej w formie pisemnej, mailowej bądź  faxem i - jeżeli nie ma innych ustaleń - dostarczenie reklamowanego towaru do biura Dostawcy. Przyjęcie reklamacji musi być potwierdzone przez pracownika lub przedstawiciela Dostawcy.

5. Koszty doręczenia reklamowanego towaru ponosi Zamawiający. Strony mogą w tym zakresie dokonać odmiennych ustaleń.

6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru powstałe w wyniku działań / zaniechań firmy transportowo- kurierskiej.

7. Odcienie kolorów towarów w katalogu oraz na stronach internetowych mogą różnić się od rzeczywistych. Reklamacje z tego  tytułu nie będą uwzględniane.

8. Towary zamówione z Wyprzedaży nie podlegają reklamacji.

9. Opłata manipulacyjna za zwrot  towaru wynosi 10%. Koszty transportu ponosi Zamawiający.

 

§ 5 Wypożyczanie wzorów (sample)

1. Dostawca wypożycza wzory produktów (sample), które posiada w ofercie, na okres nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wzorów przez Zamawiającego.

2. Podstawą do wysłania wzorów jest faktura (fv) z terminem płatności 14 dni i adnotacją "wzory z możliwością zwrotu".

3. Do kwoty netto za wzór będzie dodawana opłata za transport w wysokości 18,90 PLN netto za każdy karton o maksymalnej wadze do 15kg. W przypadku wartości wzorów poniżej 150 PLN doliczona zostaje dodatkowa opłata manipulacyjna w wysokości 15% wartości zamówienia.

4. Zamawiający zobowiązany jest odesłać wzory w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania wzorów, na własny koszt do siedziby Dostawcy.

5. Dostawca wystawi niezwłocznie fakturę korygująca (kv) na zwrócone wzory, o ile stan wzorów nie odbiega od stanu tych wzorów wysłanych do Zamawiającego. Usługa transportu + „opłata manipulacyjna” pozostają do zapłaty przez Klienta po otrzymaniu faktury korygującej na zwrócone wzory, w terminie wskazanym na fakturze.

6. Dostawca ma prawo zwrócić wzory tylko w przypadku, gdy wzory są w identycznym stanie, w jakim były w momencie ich odbioru przez Zamawiającego. W przypadku, gdy wzory są zniszczone, poplamione, uszkodzone, zostały na nie naniesione aplikacje , nie zostały złożone w oryginalny sposób (tj. taki sam sposób, jak w momencie ich odbioru przez Zamawiającego), nie zostały zapakowane w oryginalne opakowanie, wówczas Dostawca zastrzega sobie prawo zwrotu takich produktów do Klienta na jego koszt oraz domagania się zapłaty za takie produkty.

7. W przypadku gdy wzory nie zostaną przez Zamawiającego odesłane w terminie 14 dni wówczas Dostawca potraktuje pierwotnie wystawioną fakturę jako należną (ostateczną), która podlega zapłacie przez Zamawiającego w terminie na niej określonym.

8. W przypadku wcześniejszej deklaracji zakupu wzorów zostanie Klientowi udzielony rabat w wysokości 25% od ceny towaru.

 

§ 6 Pozostałe warunki

1. Dostawca może w każdym czasie zmienić OW poprzez udostępnienie na stronie internetowej Dostawcy. Zmiany OW nie mają wpływu na zamówienia złożone przez Zamawiającego przed datą wejścia w życie takich zmian.

2. W sprawach nieuregulowanych w OW, znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

3. Ewentualne spory strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia między Stronami, spory poddane będą pod rozstrzyganie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Dostawcy.